Menu

Общи условия на Фабрико СааС ООД

Описание

Тези стандартни условия за ползване на уебсайта, написани на тази уебстраница, уреждат използването на нашия уебсайт Fabrico, достъпен на адрес https://fabrico.io/.

 

Тези условия ще се прилагат изцяло и ще засягат използването на този уебсайт от Ваша страна. Използвайки този Уебсайт, Вие се съгласявате да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този Уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни условия на Уебсайта. 

 

Непълнолетни лица или лица под 18 години нямат право да използват този Уебсайт.

 

Права на интелектуална собственост

 

Освен собственото Ви съдържание, съгласно настоящите Условия Фабрико Саас ЕООД и/или неговите лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този Уебсайт.

 

Предоставен Ви е ограничен лиценз само за целите на разглеждане на материалите, съдържащи се в този Уебсайт.


Политика за поверителност
Връзка към Политика за поверителност

Ограничения

 

Вие сте изрично ограничени от всички изброени по-долу действия:

 

 

Достъпът до определени области на този Уебсайт е ограничен и Фабрико Саас ООД може допълнително да ограничи достъпа Ви до определени области на този Уебсайт по всяко време и по своя преценка. Всяко потребителско име и парола, които може да имате за този Уебсайт, са поверителни и Вие също трябва да ги пазите.

 

Вашето съдържание

 

В настоящите Стандартни условия на Уебсайта "Вашето съдържание" означава всеки аудио-, видеотекст, изображения или друг материал, който решите да покажете на този Уебсайт. С показването на Вашето Съдържание Вие предоставяте на Фабрико Саас ООД неексклузивен, неотменим лиценз за целия свят, който може да бъде подлицензиран, за да го използвате, възпроизвеждате, адаптирате, публикувате, превеждате и разпространявате във всички медии.

 

Вашето Съдържание трябва да бъде Ваше собствено и да не нарушава правата на трети лица. Фабрико Саас ООД си запазва правото да премахва Вашето Съдържание от този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

 

Без гаранции

 

Този Уебсайт се предоставя "такъв, какъвто е", с всички грешки, и Фабрико Саас ООД не изразява никакви изявления или гаранции, от какъвто и да е вид, свързани с този Уебсайт или материалите, съдържащи се на този Уебсайт. Също така, нищо, което се съдържа на този Уебсайт, не трябва да се тълкува като съветване.

 

Ограничаване на отговорността

 

В никакъв случай Фабрико СааС ООД, нито който и да е от неговите служители, директори и работници, не носи отговорност за каквото и да е, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този Уебсайт, независимо дали тази отговорност е по силата на договор.  Фабрико Саас ООД, включително неговите служители, директори и работници, не носят отговорност за каквато и да е непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този Уебсайт от Ваша страна.

 

Компенсация

С настоящото Вие освобождавате Фабрико СааС ООД от отговорност в максимална степен за всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, причини за искове, щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин във връзка с нарушаването от Ваша страна на някоя от разпоредбите на настоящите Условия.

 

Прекратяване на договора

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се окаже невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби в тях.

 

Промяна на условията

Фабрико Саас ООД има право да преразглежда настоящите Условия по всяко време, когато сметне за необходимо, и като използвате този Уебсайт, от Вас се очаква да преглеждате редовно тези Условия.

 

Преотстъпване

На Фабрико Саас ООД е позволено да преотстъпва, прехвърля и възлага на подизпълнители своите права и/или задължения по тези Условия без никакво уведомление. Вие обаче нямате право да преотстъпвате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители каквито и да било свои права и/или задължения по тези Условия.

 

Цялостно споразумение

Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между Фабрико Саас ООД и Вас във връзка с използването от Ваша страна на този Уебсайт и отменят всички предишни споразумения и договорености.

 

Приложимо право и юрисдикция

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на държавата България и Вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на държавните и централните съдилища, намиращи се в България, за разрешаване на всякакви спорове.

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките