Menu
Индустриалният IoT не е Бъдещето, а Настоящето

Индустриалният IoT не е Бъдещето, а Настоящето

От 2020 г. все повече бизнеси преминават към възприемане на Индустриален Интернет на нещата с цел повишаване на ефективността и технологичния напредък. Ето какво трябва да знаете, ако смятате, че IIoT е опция и за вашия бизнес.

Индустриалният IoT не е Бъдещето, а Настоящето

Откъде да започнем?

Бизнесът все още се чувства несигурен относно IIoT и най-добрия начин, по който да стартира. Ето някои полезни насоки откъде да започнем и как да се възползваме максимално от него:

 1. След като се свържете с машините, можете да го използвате в множество инструменти      Бъдете наясно с най-честите употреби на IIoT и преценете потенциала му за вашия бизнес. Някои популярни примери за приложения на IIoT са планиране на инвентара, консумация на енергия, превантивна или прогнозна поддръжка, оптимизация на партиди и някои други.
   
 2. Използвайте всички тези данни
  Имайте предвид, че с IIoT няколко устройства са свързани към системи за наблюдение и сензори, които събират голямо количество информация. Уверете се, че вие или крайните потребители ще можете да използвате всичко това и да се възползвате реално от реализацията на проекта.
   
 3. Внесете тази информация за бизнеса
  Комбинацията от информационни технологии и операционни технологии е това, което определя светлото бъдеще на IIoT. Осигуряването на начини за корелация на информацията за различните бизнес процеси може да доведе до намалени разходи или време за производство и като цяло оптимизирани производствени цикли.
   
 4. Имате нужда от добра мрежа
  Погрижете се за вашата мрежова сигурност и стабилност. С IoT решенията обикновено ще обработвате значително количество данни и по-голям брой потребители. Ето защо трябва да поддържате мрежата си актуална.
   
 5. Направете данните достъпни
  Досега инструментите на IIoT бяха съсредоточени в предоставянето на решението, UX не беше на масата. Вече е време да помислим за това. Важно е да направите данните достъпни за крайните потребители и да направите системата лесна за използване.
   
 6. Използвайте облачно пространство
  Опитайте се да съберете колкото се може повече информация онлайн, така че никой от заинтересованите потребители да не я пропусне или да не пропусне да допринесе за нея. Добрите данни са безполезни, ако са достъпни, но не се използват.
   
 7. Намерете правилния партньор
  Консултирайте се със специализиран доставчик на IoT решения, за да се уверите в правилния избор на метод или технология за внедряване.
   
 8. Бъдете в крак с тенденциите
  Наблюдавайте и идентифицирайте действителните подобрения, които са резултат от приемането на IIoT. Само когато знаете, че системите оказват влияние върху вашите разходи, график и бизнес процеси, тогава ще можете да оцените ползите от индустриалното IoT и да преминете към следващия етап на приемане.

Каква е целта?

Внедряването на IIoT преминава през няколко етапа като най-голяма ефективност се постига на последните. Обикновено пътуването започва със свързаността на устройството и предаването на данни, които се съхраняват за анализ. По-късно, чрез мониторинг в реално време, данните се използват за информиране състоянието на оборудването и предлагане усъвършенстване на бизнес процесите. На следващия етап анализът на данните дава възможност за прозрения, прогнозиране и оптимизиране, благодарение на машинното обучение и AI. След това идва процесът на автоматизация на различни вътрешни системи, последван от етапа, който носи най-висока ефективност и включва обработката на данни от свързаните устройства или оборудване. Последният е известен още като крайни изчисления.

Къде прилагаме IIoT?

Докато Индустриалният интернет на нещата набира популярност, ранните предприемачи идват главно от производствената индустрия, петрола и газа, строителството и транспорта. Значителен брой от тях поставят акцент върху плановете за свързване на устройства и оборудване или мониторинг и контрол на данните.

Въпреки, че се съобщава, че подобни проекти имат голямо въздействие върху бизнеса, те все още са далеч от използването на пълния потенциал на IoT в инженерството. Например, според machinedesign.com, по-малко от 30% от компаниите предприемат стъпки за автоматизация след събиране на достатъчно данни от мониторинг в реално време. Повечето от тях обаче са оптимисти за IIoT и планират да увеличат инвестициите в близко бъдеще.

How to Implement Internet of Things Devices to Streamline Production Processes

Implementation of IoT goes through several stages throughout the manufacturing cycle with the greatest efficiency being achieved at the last ones.

Let's see what these Internet of Things implementation steps entail:

 1. The journey starts with the device connectivity and transmission of data which is stored for analysis.
 2. Later on, with real-time monitoring, the data is being used to bring awareness to equipment status and to suggest business process refinement.
 3. At the next stage, data analytics enables insights, prediction and optimisation thanks to machine learning and AI.
 4. Then, comes the automation process across different internal systems.
 5. The last stage brings the highest efficiency and includes the processing of data on the connected devices or equipment; it's known as edge computing.

Tips on Adopting IoT Systems in Manufacturing

Here are some useful tips and guidelines on where to start and how to make the most of IoT technologies in the manufacturing landscape:

 1. Once you connect the IoT device to the machines, you can use it in multiple ways
  Be aware of the most common uses of IoT and estimate its potential for your business. Some popular examples of applications of IoT are inventory planning, energy consumption, preventive or predictive maintenance and batch optimisation.
   
 2. Make use of all collected data
  IoT devices are equipped with sensors that are connected to monitoring systems and gather a large amount of information. Make sure to use all of this valuable data and take real advantage of the project implementation.
   
 3. Bring data to business
  The combination of information and operation technologies is what sets a bright future for IoT systems. Due to this unique capability, IoT devices offer the means to correlate information between different business processes. This insightful combined data can lead to reduced cost or time for manufacturing and optimised production cycles and uptimes.
   
 4. Secure a stable network
  Take care of your network security and stability. With IoT solutions, you will usually handle a significant amount of data and a greater number of users. This is why you need to keep your network updated and stable.
   
 5. Make the data easy to use
  So far, IoT tools have been mostly focused on providing the needed solutions, without considering the UX side of things. It is important to make the data accessible for end-users and the system easy to use.
   
 6. Store information on a cloud
  Try to collect as much information as possible and store it on a cloud, where all interested users can find it and contribute to it. Good data is useless if it's not accessible and, therefore, not being used.
   
 7. Find the right partner
  Consult with a specialised IoT solutions provider to make the right choice for an implementation method or technology.
   
 8. Track your progress
  Observe and identify actual improvements that result from IoT adoption. Only when you know that the systems have an impact on your costs, downtime, schedule and business processes, you will be able to estimate the benefits of IoT.

Predictive Maintenance Powered by IoT Technologies

IoT plays a crucial role in revolutionising predictive maintenance processes. The smart gadgets and sensors embedded in manufacturing equipment provide data-driven insights for proactive decision-making.

The combination of data analytics and foresight is paramount for predictive maintenance as it contributes to cost savings and gives companies a competitive advantage. Having tons of information about your production processes and machinery is an invaluable resource that puts you on the front line of today's dynamic business reality. Moreover, the global predictive maintenance market size is expected to grow to $49.34 billion by 2032. In comparison, its value in 2024 is $7,22 billion so that's a huge growth.

IoT provides manufacturers with a toolkit at hand to identify potential issues in advance and schedule planned downtime periods. Keeping up with your competitors has always been important, and turning to smart technology to outrun them is what you need to stay ahead of the curve.

 

Want to Be Ahead of the Curve? Try Fabrico CMMS for Manufacturing Maintenance

Implementing Fabrico's CMMS software into your manufacturing plant is a cost-effective way to minimise downtime and maintain equipment reliability at high levels. It's designed by technicians so we have first-hand experience on how to streamline maintenance departments' work processes to achieve optimal operational efficiency.

Here are Fabrico's benefits:

 • Lower equipment downtime
 • Maintenance schedules
 • Easy work order tracking
 • Spare parts inventory management
 • Predictive and preventive maintenance

Ready to take advantage of all these benefits? Try Fabrico for free today! 

Conclusion

The integration of IoT devices in manufacturing plants offers a promising solution to minimise downtime. These smart sensors and gadgets open the door to a bright future for businesses that want to stay competitive. Predicting malfunctions and preventing them before they happen leads to cost savings, meeting production deadlines on time and having security in your machinery reliability.

 

FAQ

Why is minimising downtime crucial for maintaining efficient manufacturing operations? 

Minimising downtime is of utmost importance in manufacturing as it directly impacts productivity, profitability and customer satisfaction. Every minute of downtime can result in lost revenue and delays in production schedules.

What is the impact of downtime on the overall productivity of a manufacturing plant?

Downtime refers to the period when machines or equipment are not operational, leading to halted production and increased costs. The impact of downtime can be significant, especially when it affects the entire manufacturing process.

How can IoT technology revolutionise the way downtime is managed in manufacturing?

IoT devices have the potential to revolutionise the manufacturing industry by enabling predictive maintenance, remote monitoring, data analytics and automation. This advanced technology can help manufacturers effectively reduce downtime and improve maintenance processes.

What role do IoT sensors play in minimising downtime in a manufacturing plant?

IoT sensors deliver real-time data by monitoring equipment performance. They can also detect anomalies or malfunctions in machines. By using such smart devices, manufacturers can proactively address issues, optimise maintenance schedules and prevent unexpected downtime.

 

Последно от блога

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките