Menu
Какво е CMMS и как трансформира процесите? [Изчерпателно ръководство]

Какво е CMMS и как трансформира процесите? [Изчерпателно ръководство]

Където има машини, означава, че непремнно има и поддръжка, и престой. Едва ли някой осъзнава това по-добре от организациите, управляващи фабрики и производствени съоръжения. 
Престоят струва на повечето фабрики между 5 и 15 % от производствения им капацитет или средно 8 % от приходите, има начин да се намалят тези разходи и да се запази конкурентоспособността.
Отговорът се крие в CMMS - начин за намаляване на загубите на енергия, материали и резервни части.
Но какво е CMMS? Как се е развила и как работи? Защо трябва да я използвате и на какви фактори трябва да базирате решението си?
В това изчерпателно ръководство разглеждаме отговорите на тези въпроси.

Какво е CMMS и как трансформира процесите? [Изчерпателно ръководство]

Какво е CMMS?

CMMS означава компютъризирана система за управление на поддръжката и представлява интелигентен софтуер, който помага на организациите да поддържат правилни операции, като намаляват престоя и разходите, свързани с поддръжката.

Често наричан софтуер за превантивна поддръжка или софтуер за работни задачи, той представлява усъвършенствана комуникационна система за дигитализиране на поддръжката.

История на CMMS и времева линия на еволюцията

CMMS не винаги е била на пазара, на достъпна цена или лесно достъпна. За да разберем повече за развитието на системата, се връщаме назад във времето, за да направим кратък исторически обзор.

 • 1960-1970 г.

Най-ранното пускане на CMMS може да се проследи до 1965 г. Тя е била използвана от големи производители, които са притежавали мейнфрейм компютри на IBM. Въпреки това тя не е била нито лесно достъпна, нито на достъпна цена. Преди това много заводи, фабрики и производствени мощности са имали своята информация, заровена в хартиени файлове, докато през 70-те години на миналия век не се появява перфокартата.

 • 1980-1990-те

С настъпването на 80-те години на миналия век, по-малките предприятия възприемат така наречените "миникомпютри". Те са били по-малки, по-достъпни и по-широко разпространени. Свързаността спомога за внедряването на CMMS с въвеждането на локални мрежи (LAN). Също така се развиват електронните таблици Excel.

 • 2000 г. - настояще

CMMS започна да се адаптира за използване на мобилни устройства и таблети при работа в отдалечени обекти. Съвременните технологии позволяват използването на някои CMMS системи, които са базирани в облака и са изключително мобилни.

CMMS решенията продължават да се развиват и да стават все по-комплексни. Благодарение на въвеждането на уеб-базираната технология и засиленото използване на интернет, организациите вече разполагат с по-голяма мобилност и достъп до данни в реално време.

За какво служи CMMS?

fabrico
CMMS премахва зависимостта от хартиени документи, намалява разхищението на ресурси и е по-добре подготвена за справяне с неочаквани неизправности или повреди.

Тя работи по следния начин: Създава се нова рабтона карта с описание и определяне на приоритета на задачата, заедно с типа на задачата и отговорния член на екипа. Някои задачи обаче не е необходимо да се въвеждат ръчно всеки път, тъй като могат да бъдат инициирани на определени интервали от време.

Системата CMMS служи и като инструмент за управление на инвентара, тъй като улеснява проследяването и разпределението на резервните части и консумативите, необходими за извършване на ремонта.

Назначеният член на екипа работи по задачата и я изпълнява. Незабавно се генерират автоматични отчети, които дават възможност за наблюдения, въз основа на които да се вземат решения. Съществува история на поддръжката, която представлява регистър на всички промени или действия, извършени по дадена задача. Можете също така да проследявате разходите за инвентар.

Основни функции на CMMS

Като всеобхватна и усъвършенствана платформа, CMMS трябва да има няколко основни функции, сред които са следните:

Управление на работни карти

fabrico tasks

Управлението на работни карти се състои в управлението на заявки за дейности по поддръжка или ремонт.

Тя започва със създаване на нова работна задача от съответния служител. Обикновено това е мениджърът по поддръжката. Той може също така да автоматизира тази стъпка в зависимост от конкретни тригери и системни настройки.

Работната задача за поддръжка се възлага на отговорното лице (напр. на техника) със срок за изпълнение на задачата. Когато специалистът получи работната задача, той ще получи и редица подробности, които да улеснят работата му. Възможно е също така да се прикачат изображения към съответната задача за по-голяма яснота.

Един от най-удобните аспекти на планирането на работата е възможността то да се интегрира със системите за календари, така че назначеното лице да може да получава известия за задачи, напомняния и актуализации направо на мобилно устройство и/или имейл. 

След приключване на работата, работните задачи се маркират като затворени или завършени. 

Управлението на работните задачи може да донесе значителни ползи за всички в екипа, като им помага да: 

 • Оптимизират, структурират и координират целия работен процес.
 • Планират, приоритизират и ефективно изпълняват задачите по поддръжката.
 • Подобрят комуникацията помежду си и различните отдели.
 • Осигурят подходяща документация.
 • Намалят времето за реакция и увеличат производителността си.
 • Улесни прозрачността и отчетността.
 • Водят отчет за разходите за поддръжка за по-нататъшен анализ.
 • Проследяват ефективността на активите във времето.
 • Събират ценна информация от историята за изпълнение на задачите.

Превантивна поддръжка

Превенцията е в сърцето на поддръжката, защото улавя потенциалните проблеми, преди да са възникнали. Този процес обикновено е автоматизиран и може да се планира въз основа на задействания, основани на време или конкретни измерители и условия. Възможно е обаче също така да се инициира превантивна поддръжка въз основа на използването на активите, указанията на производителя, индустриалните стандарти или регулаторните изисквания.

Автоматизираното планиране е ключова функция на превантивната поддръжка. В описанието на задачата можете да добавите протоколи за безопасност, резервни части, насоки и най-добри практики, препоръчителни процедури, инструменти и др. Следването на специализирани контролни списъци може да оптимизира процеса на поддръжка и да сведе до минимум потенциалните пропуски.

Полезни страни на превантивната поддръжка са много и те включват:

 • Намаляване на времето за престой на оборудването
 • Организиране на активите чрез множество задачи
 • Намаляване на непланираните повреди
 • Удължен живот на машината
 • Максимална надеждност на оборудването
 • Намалено прекъсване на редовните операции

Управление на резервни части и инвентар

Системата за управление на поддръжката (CMMS) може да се справи с организацията процеси за управление на материалите и резервните части, което е особено полезно за контрол и оптимизация на запасите.

Като част от централизираната инвентаризация можете да създадете списък на всички налични резервни части. Този запис съдържа ценна информация, включително модела, количеството и местоположението на частта.

Освен това разходите за попълване на частите ще бъдат незабавно достъпни и видими за съответното лице. По този начин автоматичното попълване на резервни части може да се извърши своевременно, без да струва на организацията излишен престой.

Тя също така дава възможност на лицата, вземащи решения, да вземат решение за амортизиране или модернизиране на дадена машина, когато настъпи моментът за това.

Отчитане и анализ

fabrico analytics

Функционалностите на CMMS се простират още по-далеч и предоставят подробни отчети, които дават възможност за наблюдения, които да спомагат за бъдещите решения. Като дава възможност на потребителите да проследяват ключови показатели и анализират тенденции, ръководството става много по-умело в разпознаването на областите за подобрение, спестяване на разходи и ефективност. Това, от своя страна, води до по-ефективно разпределение на ресурсите и по-висока производителност.

Тази функционалност също така позволява на организациите да измерват по-добре ефективността на своите стратегии за поддръжка. Те могат също така да проследяват изпълнението спрямо ключовите показатели за ефективност (KPI) и по този начин да насочват усилията си към непрекъснат организационен растеж.

Въз основа на персонализирани отчети и табла за управление, организациите могат да избират област на фокус във всеки един момент, за да идентифицират модели, което позволява проактивен подход. Тези отчети могат да бъдат изготвяни и да показват данни в реално време чрез точни визуализации.

Управление на стандартизацията и безопасността

Защото управлението на безопасността е критичен аспект от отговорността на организациите, аспекти като протоколи за безопасност и стандарти за съответствие (напр.ISO и ITF) трябва да се вземат предвид, за да се осигури безопасността на персонала и да се гарантира съответствие с регулаторните органи.

С помощта на CMMS ще можете да генерирате доклади за съответствие, които отразяват аспекти като спазването на изискванията за безопасност и регулаторните изисквания. Тези отчети могат да създадат важна одитна следа, която помага да се гарантира отчетността и дори да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Управление на труда и ресурсите

Чрез CMMS организациите могат да управляват своите трудови ресурси. Например, възможно е да се проследи кои служители са на разположение за изпълнение на задачата по поддръжка и да им се възлагат работни задачи.

Системата CMMS обаче надхвърля това, тъй като може също така да организира и наблюдава смените. Освен това служителите могат да създават дневници за отчитане на работното време за по-точно проследяване на заетостта.

Мобилно приложение

Наличието на достъп до платформата CMMS на мобилен телефон или таблет означава, че екипите по поддръжката могат управляват задачите в движение удобно и лесно. С актуализациите в реално време се елиминира работата на хартия, а сътрудничеството се оптимизира.

Чрез мобилни устройства е възможно също така да се качват и прикачват изображения, документи и файлове, свързани с възложената работна задача. 

Освен това с мобилните CMMS приложения можете да сканирате баркодове или QR кодове, за да идентифицирате по-лесно и бързо активите, резервните части и друга важна информация. Това дава възможност за по-добро проследяване на инвентара, когато дадена резервна част се изважда от склада и се пуска в експлоатация. 

Мобилните приложения често могат да включват офлайн функционалност в райони без достъп до интернет. Това означава, че работата никога не спира и може да продължи по възможно най-ефективния начин.

Съвременната CMMS срещу традиционното управление на поддръжката

Традиционното управление на поддръжката се счита за нецифрова система за управление на поддръжката. Когато се сравняват цифровите CMMS с традиционните системи, CMMS печели. Това е така, защото съвременният софтуер за управление предлага достъп до данни в реално време, за разлика от работата със система с хартиени документи, която е бавна и неефективна.

Фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на CMMS софтуер

2 guys using fabrico
Изборът на CMMS софтуер за вашата организация трябва да се основава на внимателна оценка на няколко важни фактора. Ето някои от тях, които трябва да вземете предвид:

 • Интеграция и изисквания: Оценете къде настоящите технически изисквания на вашата организация могат да бъдат подобрени и дали CMMS ще бъде лесна за интегриране.
 • Обработка на данни: Проверете дали вашата CMMS платформа може да се справи с предизвикателствата на нарастващото количество данни и дали може да дава точни, надеждни отчети и анализи в реално време.
 • Разпределение на ресурсите: Уверете се, че вашата CMMS предлага стратегии, които съгласуват всички ресурси.
 • Модернизация: Определете ползите за вашата организация по отношение на прехода от наследени системи.
 • Базирани в облака решения: Системата CMMS, хоствана в облака, може да помогне за ефективното управление на вашите операции, дори от разстояние или от различни места.

Защо вашият бизнес се нуждае от CMMS?

Много производствени съоръжения и фабрики разчитат на машини, за да осигурят безпроблемна работа. Когато обаче някоя машина се повреди или се развали, това може да ви струва много престой и ресурси. Ето защо една CMMS може да помогне на множество индустрии в ежедневната им дейност чрез модернизиране на процесите и оптимизиране на операциите по превантивна поддръжка. 

Внедряване и интегриране на CMMS

Примерите за предизвикателства, които могат да възникнат при внедряването и интегрирането на CMMS, включват собственост върху софтуера за поддръжка, липса на поддръжка и сложна навигация, която може да е непосилна за вашия персонал.

Най-добрите практики за успешна интеграция обаче обхващат всяка от тези болезнени точки. Можете безпроблемно да преминете към вашата CMMS, като осигурите техническа поддръжка и предварително обучение на екипа си.

Обучение на CMMS и приемане от потребителите

Приемането от потребителите е критичен компонент на ефективното внедряване на CMMS. Обучението на служителите за ефективно използване на вашата CMMS се превръща в ключов аспект на вашите процеси.

За да гарантирате, че ще постигнете висока степен на приемане от потребителите, препоръчваме ви да поканите доставчика на CMMS да проведе обучение за всички членове на персонала ви, за да сте сигурни, че всички са наясно с проблема и могат да задават уточняващи въпроси.

CMMS Проекти

Колаборация с ABB България
АББ България, международен производствен завод с над 1200 служители, потърси дигитално решение за поддръжка, за да се справи с предизвикателствата при ефективното организиране на процесите по поддръжка. Мотивацията им бе породена от необходимостта от динамични данни в реално време за екипа и след оценка на различни варианти изборът им бе Fabrico.

В тясно сътрудничество използвахме нашата платформа Fabrico SaaS и я адаптирахме с подобрения и функционалности, специфични за техните изисквания.
Споделени таблети бяха разположени в различни области на производствения отдел, докато екипът по поддръжката разчита основно на мобилното приложение Fabrico на своите телефони и смарт часовници, което дава възможност на екипа по поддръжката на АББ България за достъп до системата в движение и актуализации в реално време.

Резултатът: Ефективността беше значително повишена, а броят на спешните случаи намаляват със забележителните 15%.

Услуги на Fabrico CMMS: Как можем да помогнем?

fabrico dashboard
Във Fabrico се стремим да предоставим решение за широк кръг организации, които се нуждаят от CMMS платформа.

✔ Нашият софтуер е многоезичен - достъпен на английски, немски, полски и български. 

✔ Удобният и интуитивен интерфейс го прави лесен за използване и навигация. 

✔ Импортирането на съществуващи данни е изключително бързо.

✔ Цените ни се базират на завод, а не на потребител.

Предлагаме и мобилно приложение със свързаност към смарт устройства, за да ви помогнем:

 • Да организирате всички производствени процеси
 • Да подобрите разпределянето на задачите и комуникацията в екипа
 • Да улесним отчетността
 • Да дигитализирате процеса на обслужване и ремонт на машини
 • И намалите разходите за непланирани ремонти и престой на машините

Потърсете ни и ние с удоволствие ще ви помогнем спрямо нуждите на вашата организация, за да планирате поддръжката си по-добре. Свържете се с нас още днес!

Заключение

Съвременните операции по поддръжка изискват модерен подход. Това означава да проучите CMMS решенията, които са подходящи за вашата организация. С толкова много предимства, свързани с интегрирането на CMMS в ежедневните ви операции, си струва да се разгледа като опция, която ще ви спести значително време и ресурси.

Често Задавани Въпроси

Какъв е примерът за CMMS?

 

Пример за CMMS е централизирана софтуерна платформа, която дава възможност на специалистите да извършват поддръжка на машини, като възлагат работни задачи, имат достъп до исторически данни в реално време, управляват съхранението на резервни части, прогнозна поддръжка и всичко останало, свързано с процеса на поддръжка. Това води до безпроблемни операции, гарантиращи широк спектър от предимства, като например увеличаване на времето за работа на машините и намаляване на разходите за поддръжка.

Какви видове организации използват CMMS системи?

 

Системите CMMS се използват често в много отрасли, включително управление на съоръжения, електроника, бързооборотни стоки, фармацевтика, текстил, производство на мебели и стъкло, производство на машини и метали и др.

Каква информация съдържа базата данни на CMMS?

 

Базата данни на CMMS съдържа информация, свързана с всеки аспект на хранилището на машините, персонала и трудовите ресурси, документацията и съответните приложения, като например изображения, и много други.

Как мога да получа експертни насоки за внедряване на CMMS в моята организация?

 

Можете да се свържете с опитен и компетентен представител на CMMS компания, който ще ви помогне да вземете информирано решение, като вземе предвид нуждите на вашата организация за поддръжка.

Свържете се с експерт на Fabrico на тази страница.

Последно от блога

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките